About TGRE
   Breaking News
   Courses
   Books & Learning      Media
   Minitests
   Members
   Support Center
   แจ้งผลการโอนเงิน
1. REDESIGNED SAT MATH
2. TOEFL ITP with MP3 CD
3. SAT VOCABULARY
4. คู่มือคณิตศาสตร์ CU-AAT
5. IELTS WRITING
 
1. GRAMMAR ERRORS
2. FAST-TRACK TOEIC with Audio CD
3. FAST-TRACK TOEIC GRAMMAR
4. เตรียมสอบ CU-TEP with MP3 CD
5. เตรียมสอบ IELTS with MP3 CD
 
หน้าแรก / Breaking News /
หนังสือออกใหม่ขายดีล่าสุด "เตรียมสอบ TU-GET Update Edition"
หนังสือออกใหม่ขายดีล่าสุด เตรียมสอบ TU-GET Update Edition ได้ออกวางจำหน่ายแล้ว โดยในหนังสือ TU-GET Update Edition เล่มนี้ได้รวบรวมภาคการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบ แบบทดสอบ รวมทั้งเฉลยอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมตัวสอบ TU-GET โดยจะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนคือส่วน ทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ซึ่งจะรวบรวมรายละเอียดต่างๆพร้อมทั้งลักษณะข้อสอบ TU-GET ส่วนทบทวนภาษาอังกฤษทั้งหมดเพื่อที่จะใช้สอบ คือส่วน หลักไวยากรณ์ ศัพท์ และส่วนการอ่าน ส่วนสุดท้ายจะเป็นชุดข้อสอบ TU-GET พร้อมเฉลย

การจัดสอบ TU-GET นี้ จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ที่ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อทราบระดับความสามารถของผู้สอบซึ่งจะจัดสอบเป็นจำนวน 5 ครั้งภายในปีนี้ โดยในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 จะเป็นการสอบครั้งที่ 3 ผู้ประสงค์จะสอบจะต้องยื่นใบสมัครในระหว่างวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2551 ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบได้ที่ http://www.tu.ac.th/org/litu/testing.htm

< ข่าวก่อนหน้า |กลับหน้าข่าวหลัก | ข่าวต่อไป >

Go to Top

Opening Hours Tue-Fri : 09.30 AM - 19.00 PM / Sat-Sun : 07.00 AM - 17.00 PM | T | 0 2279 2810, 0 2278 1752 | F | 0 2279 4669
© Copyright 2007-2008 tgreinstitute.com | All Rights Reserved

Home Support Center