About TGRE
   Breaking News
   Courses
   Books & Learning      Media
   Minitests
   Members
   Support Center
   แจ้งผลการโอนเงิน
1. REDESIGNED SAT MATH
2. TOEFL ITP with MP3 CD
3. SAT VOCABULARY
4. คู่มือคณิตศาสตร์ CU-AAT
5. IELTS WRITING
 
1. GRAMMAR ERRORS
2. FAST-TRACK TOEIC with Audio CD
3. FAST-TRACK TOEIC GRAMMAR
4. เตรียมสอบ CU-TEP with MP3 CD
5. เตรียมสอบ IELTS with MP3 CD
 
หน้าแรก / Breaking News /
TOEFL Internet-based Testing
TOEFL ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language TOEFL เป็นการสอบวัดผลความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่อาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออยู่ในประเทศที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ทั้งนี้ตัวข้อสอบได้ถูกออกแบบให้วัดผลความเข้าใจในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ในส่วนของการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน เพื่อที่จะสามารถนำผลการสอบไปใช้ในการสมัครเรียนต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

การสอบ TOEFL iBT เป็นการสอบ TOEFL แบบใหม่ซึ่งจะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของผู้สอบทั้งสี่ด้านคือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ซึ่งทักษะเหล่านี้จะมีความสำคัญมากในการสื่อสารให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการสอบจึงเป็นหน่วยวัดผลการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้สอบ

การสอบ TOEFL IBT จะเน้นการวัดผลแบบผสมผสานการใช้ทักษะทั้งสี่ด้านดังกล่าว และยังเป็นข้อมูลสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยจะใช้ เพื่อรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในแต่ละสถาบัน ในการสอบ TOEFL แบบ Internet นี้จะให้ผลที่มีความน่าเชื่อถือสูง เพราะทางศูนย์สอบสามารถจับความเร็วในการพูดของผู้สอบ และเปรียบเทียบผล โดยอ้างอิงมาตรฐานจากผู้สอบทั่วโลก ขณะนี้ ผู้สมัครสอบ สามารถสมัครสอบ TOEFL แบบ iBT โดยลงทะเบียนใน Internet และสามารถตรวจสอบผลได้จากทาง Internet เช่นกัน

การสอบแบบใหม่นี้ ได้เริ่มใช้ใน United States, Canada, France, German, Italy และ Puerto Rico ในปี 2005 และได้เริ่มขยายการสอบไปในประเทศต่างๆแถบ Africa, the Americas, Europe, Eurasia, the Middle East, and North Africa เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เดือนมีนาคม 2006

ในบางประเทศที่ยังไม่สามารถใช้การสอบ TOEFL iBTแบบใหม่นี้ได้ ผู้สอบสามารถเลือกสอบ TOEFL แบบเก่าได้ ทั้งนี้ผู้สอบสามารถเข้าไปดูรายชื่อประเทศที่สามารถสอบแบบใหม่นี้ได้ที่ website ETS

นักเรียน นักศึกษาสามารถยื่นผลสอบ TOEFL เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในสถาบันที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้บางสถาบันได้มีการกำหนดให้ใช้ผลสอบ TOEFL ก่อนการลงทะเบียนเรียนบางวิชา นอกจากนี้แล้วบริษัทเอกชน รวมถึงหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ ยังใช้ผลสอบ TOEFL เพื่อประเมินความสามารถของพนักงานของตนเอง ขณะนี้ ทางศูนย์สอบได้ขยายการการสอบ TOEFL ผ่านทาง Internet ในหลายๆพึ้นที่ และยังมีหน่วยงานราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL มากกว่า 6,000 แห่งมากว่า 100 ประเทศทั่วโลก

ที่มา www.ets.org

The TOEFL (Test of English as a Foreign Language™) test measures the ability of nonnative speakers of English to use and understand English as it is spoken, written, and heard in college and university settings. The TOEFL test is offered in different formats depending on a test taker's location.

The TOEFL® iBT (Internet-based Test) tests all four language skills that are important for effective communication: reading, listening, speaking and writing. The test helps students demonstrate that they have the English skills needed for success.

The TOEFL iBT emphasizes integrated skills and provides better information to institutions about students' ability to communicate in an academic setting and their readiness for academic coursework. With Internet-based testing, ETS can capture speech and score responses in a standardized manner.
Online registration and online score reporting make it easier for students to register for the TOEFL iBT and receive their test scores.

The TOEFL iBT was introduced in the United States, Canada, France, Germany, Italy, and Puerto Rico in 2005. The second phase of the rollout began on March 25, 2006, when test centers in selected cities in Africa, the Americas, Europe, Eurasia, the Middle East, and North Africa offered TOEFL iBT for the first time.

TOEFL iBT introduction dates have not yet been set for some countries. When these countries are ready to implement TOEFL iBT, a message will be posted on this website. To provide continued access for TOEFL and TSE® test takers in these areas, ETS will offer the paper-based version of the TOEFL test until TOEFL iBT can be delivered. The paper-based version of the TOEFL test will be available on a limited basis to supplement the TOEFL iBT test center network.

Most people take the TOEFL test as a prerequisite for admission into colleges and universities where English is used or required. In addition, many government, licensing, and certification agencies and exchange and scholarship programs use TOEFL scores to evaluate the English proficiency of people for whom English is not their native language. TOEFL iBT is taken via the Internet at ETS-certified test centers. This makes it possible to greatly expand the number of locations where the test can be taken.
TOEFL scores are accepted by more than 6,000 colleges, universities, and licensing agencies in 110 countries.

Source: www.ets.org

< ข่าวก่อนหน้า |กลับหน้าข่าวหลัก | ข่าวต่อไป >

Go to Top

Opening Hours Tue-Fri : 09.30 AM - 19.00 PM / Sat-Sun : 07.00 AM - 17.00 PM | T | 0 2279 2810, 0 2278 1752 | F | 0 2279 4669
© Copyright 2007-2008 tgreinstitute.com | All Rights Reserved

Home Support Center